Opplevd avslag på overgangsstønad fra NAV? Få hjelp fra spesialister hos Activ Advokater for å forstå og klage på vedtaket. Vi kjemper for dine rettigheter.


Forstå NAVs avslag på søknad om overgangsstønad: veien til hjelp og støtte

Å få et avslag på søknad om overgangsstønad fra NAV kan være en svært belastende opplevelse. Reglene rundt denne typen stønader er kompliserte, og mange opplever at vedtakene ofte beror på skjønn. Denne usikkerheten kan føles overveldende, særlig når man er avhengig av stønadene for å sikre en stabil økonomi i en overgangsperiode.

Hos Activ Advokater forstår vi hvor tungt dette kan være for de som rammes. Vår oppgave er å tilby bistand fra kompetente advokater som alltid har dine interesser for øye. Ved å søke advokatbistand fra oss, får du hjelp av spesialister som kan navigere de komplekse regelverkene og kjempe for dine rettigheter.

Overgangsstønadens betydning

Overgangsstønad er ment å sikre inntekt for de som har hovedomsorgen for barn under 8 år. Stønaden er knyttet til en aktivitetsplikt, noe som betyr at man må være i arbeid, under utdanning, søke jobb, eller etablere egen virksomhet. Dessverre ser vi ofte at NAV gir avslag fordi de ikke anser utdanning eller etablering av egen virksomhet som nødvendig for å bli selvforsørget.

For foreldre som ikke kan jobbe, studere eller søke jobb fordi barnet trenger særlig tilsyn på grunn av fysiske, psykiske eller store sosiale problemer, kan det være mulig å få overgangsstønad frem til barnet fyller 18 år. Denne vurderingen er ofte svært skjønnsmessig, og det er her vår ekspertise kan være avgjørende.

Når NAV tvilsetter aleneforsørging

Et annet problem som kan oppstå er at NAV gir avslag eller stanser stønaden dersom de mener at aleneforsørging ikke foreligger. Dette kan skje på grunnlag av innhentede tekstmeldinger, bankopplysninger mv., hvor NAV for eksempel legger til grunn at du bor sammen med en kjæreste. Slike avgjørelser kan føles urettferdige og inngripende.

Hvordan vi kan hjelpe

Våre advokater har lang erfaring med å håndtere slike saker og vet hvordan man kan påpeke svakheter i NAVs argumentasjon. Vi kan bistå med å samle nødvendig dokumentasjon og argumentere for din rett til støtte.

Når du står overfor et avslag fra NAV, er det viktig å ikke gi opp. Med riktig hjelp kan du få endret vedtaket til din fordel.

Advokat fri hjelp
Activ Advokater

Hos Activ Advokater tilbyr vi spesialisert hjelp for deg som har fått avslag fra NAV. Våre erfarne advokater kan bistå med å påpeke svakheter i NAVs vedtak og argumentere for dine rettigheter. Kontakt oss for å få den støtten du trenger.

post@activadvokater.no

Gratis rettshjelp ved klage eller anke

Har du krav på fri rettshjelp ved klage eller anke på vedtak om overgangsstønad? Utgiftene til advokatbistand i klage- og ankesaker kan i visse tilfeller dekkes av ordningen med fri rettshjelp, gitt at du oppfyller inntekts- og formuesgrensene.

For tiden er inntektsgrensen brutto kr 350.000 for enslige og samlet brutto kr 540.000 for gifte/samboere. Formuesgrensen er netto kr 150.000, men det kan ses bort fra formue som knytter seg til din bolig og oppsparte midler på BSU.

Den som innvilges fri sakførsel av Trygderetten, skal også betale en egenandel dersom vedkommende har en bruttoinntekt på minst kr 100.000 per år. Egenandelen utgjør i disse tilfellene 25 prosent av utgiftene (maks 8 ganger salærsatsen ca kroner 9000).

Du finner ytterligere informasjon på statsforvalterens nettsider: statsforvalteren.no

Hvis du ikke har rett på fri rettshjelp, kan vi tilby fast forhåndspris.


Activ Advokater

Postboks 49
5341 Straume
Vestland

    lukk

    Contact us

    Phone: 0047 55 55 71 40
    post@activadvokater.no