Reglene er kompliserte, og mange er ikke klar over at vedtaket, og fastsettelse av stønad, beror på skjønn. Vi tilbyr bistand av kompetent advokat, som uansett har dine interesser for øye. Be om advokatbistand fra Activ Advokater – da får du hjelp av spesialist.

Arbeidstakere, studenter, selvstendig næringsdrivende og arbeidsledige kan ha rett til arbeidsavklaringspenger. Mange som mottar økonomisk sosialhjelp, eller får dekket utgifter til livsopphold av andre, har etter vår erfaring rett til arbeidsavklaringspenger. Helseproblemer har medført at du aldri har kommet deg inn i eller har klart å være i arbeid.

Har du mottatt sykepenger, og NAV dermed har akseptert at du er arbeidsufør, hender det allikevel at NAV gir avslag på videre ytelse i form av arbeidsavklaringspenger. Ofte ser vi personer få avslag med henvisning til at arbeidsevnen ikke anses nedsatt «i ethvert arbeid» eller til at «arbeidsuførhet ikke er tilstrekkelig dokumentert». Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg midler til å leve av i perioder du er arbeidsufør og har behov for medisinsk behandling eller arbeidsavklaring.

Rett til arbeidsavklaringspenger er ikke knyttet til hvilken diagnose som er satt, men til om funksjonsevnen din er tilstrekkelig nedsatt på grunn av sykdom. Et vedtak om arbeidsavklaringspenger inneholder viktige begreper som er avgjørende for utbetalingen: Er virkningstidspunktet og beregningstidspunktet riktig fastsatt? Vår erfaring er at feil vanligvis blir avdekket ved at en erfaren trygderettsadvokat går gjennom saken.

Advokat fri hjelp
Innlegg

En erfaren advokat som kan påpeke svakheter i NAV sin argumentasjon, både når det gjelder anvendelse av rettsregler og vektlegging faktiske opplysninger, kan da være avgjørende.

post@activadvokater.no

Hovedvilkårene for å få innvilget arbeidsavklaringspenger er:

 • Du må sette fram krav om arbeidsavklaringspenger ovenfor NAV.
 • Arbeidsevnen din må være nedsatt på grunn av sykdom eller skade. Som hovedregel må arbeidsevnen din være nedsatt med minst 50 prosent. Hvis du har en godkjent yrkesskade eller yrkessykdom, og den er årsaken til at arbeidsevnen din er nedsatt, kan du få arbeidsavklaringspenger hvis arbeidsevnen din er redusert med minst 30 prosent.
 • Arbeidsevnen din må være nedsatt til alle typer arbeid som du er kvalifisert for.
 • Du må ha behov for behandling for å bedre arbeidsevnen din, eller hjelp fra NAV for å beholde eller skaffe arbeid.
 • Som hovedregel må du ha vært medlem i folketrygden i minst 5 år.
 • Du må være mellom 18 og 67 år.
 • Du må sende meldekort.

Arbeidsavklaringspengene utgjør 66 prosent av inntektsgrunnlaget. Størrelsen på arbeidsavklaringspengene avhenger blant annet av:

 • Tidligere inntekt
 • Om du forsørger barn
 • Yrkesskade eller yrkessykdom

Arbeidsavklaringspenger beregnes per dag og gis for fem dager per uke.

Har du krav på fri rettshjelp ved klage eller anke på vedtak om arbeidsavklaringspenger?

Utgiftene til advokatbistand i klage- og ankesaker kan i visse tilfeller dekkes av ordningen med fri rettshjelp. Det er en forutsetning at du har inntekt og formue under visse grenser.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp:

For tiden er inntektsgrensen brutto kr 350.000 for enslige og samlet brutto kr 540.000 for gifte/samboere. Formuesgrensen er netto kr 150.000, men det kan ses bort fra formue som knytter seg til din bolig og oppsparte midler på BSU.

Fri sakførsel (anke):

Den som innvilges fri sakførsel av Trygderetten, skal også betale en egenandel dersom vedkommende har en bruttoinntekt på minst kr 100.000 per år, og egenandelen utgjør i disse tilfellene 25 prosent av utgiftene (maks 8 ganger salærsatsen ca kroner 9000).

Du finner ytterligere informasjon på statsforvalterens nettsider: statsforvalteren.no

Har du ikke rett på fri rettshjelp kan vi tilby fast forhåndspris.

100% uforpliktende Be om hjelp her

Activ Advokater

Postboks 49
5341 Straume
Vestland

  lukk

  Contact us

  Phone: 0047 55 55 71 40
  post@activadvokater.no