Reglene er kompliserte, og mange er ikke klar over at vedtaket, og fastsettelse av stønad, beror på skjønn. Vi tilbyr bistand av kompetent advokat, som uansett har dine interesser for øye. Be om advokat bistand fra Activ Advokater – da får du hjelp av spesialist.

Formålet med dagpenger ved arbeidsløshet er å delvis erstatte tapet av arbeidsinntekt for personer uten arbeid. Vi ser at NAV (kan) ilegger ventetid selv om det foreligger rimelig grunn til å si opp egen stilling. Her kan det foreligger mobbing, trakassering eller andre klanderverdige forhold på arbeidsgiverens side. Andre ganger fastsettes vanlig arbeidstid for lavt, slik at kravet til 50 % reduksjon ikke anses som oppfylt. Krav om dagpenger fra ansatt i eget aksjeselskap avslås, selv om det sannsynliggjøres at permitteringen ikke skyldtes mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver kunne påvirke.

Vilkårene for dagpenger er slik:

 • Du må søke NAV om dagpenger.
 • Du må registrere deg som arbeidssøker hos NAV.
 • Du må oppholde deg i Norge og være medlem av folketrygden.
 • Du må sende meldekort hver 14. dag.
 • Du må være reell arbeidssøker.
 • Du må ha mistet minst 50 prosent av den totale arbeidstiden din.
 • Inntekten din er helt eller delvis redusert.
 • Du har hatt en arbeidsinntekt på minst 1,5 G de siste 12 månedene, eller minst 3 G de siste 36 månedene.
 • Du er under 67 år.

Dagpenger beregnes ut fra hva du har hatt i arbeidsinntekt de siste 12 månedene, eller i gjennomsnitt de siste 36 månedene. NAV skal velge det alternativet som er best for deg. Du kan få 62,4 prosent av den tidligere inntekten din opp til 6 G.

Advokat fri hjelp
Innlegg

En erfaren advokat som kan påpeke svakheter i NAV sin argumentasjon, både når det gjelder anvendelse av rettsregler og vektlegging faktiske opplysninger, kan da være avgjørende.

post@activadvokater.no

Har du krav på fri rettshjelp ved klage eller anke på vedtak om dagpenger?

Utgiftene til advokatbistand i klage- og ankesaker kan i visse tilfeller dekkes av ordningen med fri rettshjelp. Det er en forutsetning at du har inntekt og formue under visse grenser.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp

For tiden er inntektsgrensen brutto kr 350.000 for enslige og samlet brutto kr 540.000 for gifte/samboere. Formuesgrensen er på netto kr 150.000, men det kan ses bort fra formue som knytter seg til din bolig og oppsparte midler på BSU.

Fri sakførsel

Den som innvilges fri sakførsel av Trygderetten, skal også betale en egenandel dersom vedkommende har en bruttoinntekt på minst kr 100.000 per år, og egenandelen utgjør i disse tilfellene 25 prosent av utgiftene (maks 8 ganger salærsatsen ca kroner 9000).

Du finner ytterligere informasjon på statsforvalterens nettsider: statsforvalteren.no

Har du ikke rett på fri rettshjelp kan vi tilby fast forhåndspris.

100% uforpliktende Be om hjelp her

Activ Advokater

Postboks 49
5341 Straume
Vestland

  lukk

  Contact us

  Phone: 0047 55 55 71 40
  post@activadvokater.no