Et vedtak om feilutbetaling og tilbakekreving fra NAV har ofte store konsekvenser

Reglene er kompliserte, og mange er ikke klar over at vedtaket ofte beror på skjønn. Vi tilbyr bistand av kompetent advokat, som uansett har dine interesser for øye. Be om advokat bistand fra Activ Advokater – da får du hjelp av spesialist.

Hvis NAV identifiserer feilutbetalinger av ytelser som for eksempel uføretrygd, enslig forsørgerstønad eller arbeidsavklaringspenger, vil de også undersøke om de kan kreve tilbake det feilutbetalte beløpet. For at NAV skal kunne kreve tilbake pengene, må det være konstatert at det har vært en feilutbetaling. Dette kan være gjenstand for uenighet, både når det gjelder om det har vært en feilutbetaling og hvor lenge perioden med feilutbetaling har vart.

Det er viktig å være klar over at selv om det har skjedd en feilutbetaling, betyr ikke det nødvendigvis at NAV har rett til å kreve pengene tilbake. NAV kan kreve tilbake en feilutbetaling dersom mottakeren eller noen som handlet på vegne av mottakeren visste eller burde ha forstått at utbetalingen var feil. Det samme gjelder hvis feilutbetalingen skyldtes at mottakeren ga feilaktige eller mangelfulle opplysninger med vilje eller på grunn av uaktsomhet.

Med andre ord, dersom mottakeren ikke burde ha forstått at utbetalingen var feil (på grunn av god tro), kan NAV ikke kreve pengene tilbake. Tilbakekreving skal også unnlates dersom det foreligger spesielle grunner, for eksempel hvis tilbakekrevingen vil være åpenbart urimelig. Det feilutbetalte beløpet kan også reduseres gjennom en “skylddeling” hvis NAV kunne ha forhindret feilutbetalingen gjennom bedre kontrollrutiner og mer grundig saksbehandling.

Hvis NAV mener at mottakeren har handlet med vilje eller grov uaktsomhet, kan det ilegges et rentetillegg på 10 prosent på det feilutbetalte beløpet. Loven forutsetter at terskelen er høy, uten at NAV alltid tar hensyn til dette. Det er også viktig å være klar over at kravet om tilbakebetaling kan bli foreldet, og da mister NAV retten til å kreve pengene tilbake. Reglene om foreldelse er kompliserte og vil i praksis ha stor betydning.

Ofte vil feilutbetalingssaker være grunnlag for at NAV går til politianmeldelse. Også av den grunn er det viktig å få saken gjennomgått av advokat allerede ved NAVs behandling av denne.

Advokat fri hjelp
Innlegg

En erfaren advokat som kan påpeke svakheter i NAV sin argumentasjon, både når det gjelder anvendelse av rettsregler og vektlegging faktiske opplysninger, kan da være avgjørende.

post@activadvokater.no

Har du krav på fri rettshjelp ved klage eller anke på vedtak om feilutbetaling?

Utgiftene til advokatbistand i klage- og ankesaker kan i visse tilfeller dekkes av ordningen med fri rettshjelp. Det er en forutsetning at du har inntekt og formue under visse grenser.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp

For tiden er inntektsgrensen brutto kr 350.000 for enslige og samlet brutto kr 540.000 for gifte/samboere. Formuesgrensen er på netto kr 150.000, men det kan ses bort fra formue som knytter seg til din bolig og oppsparte midler på BSU.

Fri sakførsel (anke)

Den som innvilges fri sakførsel av Trygderetten, skal også betale en egenandel dersom vedkommende har en bruttoinntekt på minst kr 100.000 per år, og egenandelen utgjør i disse tilfellene 25 prosent av utgiftene (maks 8 ganger salærsatsen ca kroner 9000).

Du finner ytterligere informasjon på statsforvalterens nettsider: statsforvalteren.no

Har du ikke rett på fri rettshjelp kan vi tilby fast forhåndspris.

100% uforpliktende Be om hjelp her

Activ Advokater

Postboks 49
5341 Straume
Vestland

    lukk

    Contact us

    Phone: 0047 55 55 71 40
    post@activadvokater.no