Reglene er kompliserte, og mange er ikke klar over at vedtaket, og fastsettelse av stønad, beror på skjønn. Vi tilbyr bistand av kompetent advokat, som uansett har dine interesser for øye. Be om advokat bistand fra Activ Advokater – da får du hjelp av spesialist.

Formålet med overgangsstønad er å sikre deg inntekt i en overgangsperiode når du har hovedomsorgen for barn under 8 år. Det er knyttet aktivitetsplikt til slik stønad, og ofte ser vi at NAV gir avslag fordi utdanning ikke anses nødvendig for å skaffe seg arbeid og bli selvforsørget. Det samme kan gjelde under etablering av egen virksomhet. Dersom du ikke kan jobbe, studere eller søke jobb fordi barnet ditt trenger særlig tilsyn på grunn av fysiske, psykiske eller store sosiale problemer, kan du få overgangsstønad frem til barnet ditt fyller 18 år. Denne vurderingen blir ofte veldig skjønnsmessig.

NAV gir også avslag eller stanser stønaden dersom de mener at aleneforsørging ikke foreligger. På grunnlag av innhentede tekstmeldinger, bankopplysninger mv. kan NAV for eksempel legge til grunn at du bor sammen med en som er kjæresten din.

Hovedvilkårene for overgangsstønad er slik:

 • Du må søke NAV om overgangsstønad.
 • Du må være enslig mor eller far.
 • Du må ha barn som er under 8 år.
 • Du må ha vært medlem av folketrygden de siste 5 årene.
 • Du må være i inntektsrelatert aktivitet eller være forhindret fra dette:
  • Arbeid
  • Utdanning
  • Arbeidssøking
  • Etablering av egen virksomhet
  • Egen sykdom eller sykt barn
  • Barn som trenger særlig tilsyn
  • Manglende barnepass

Her kan du få beregnet størrelsen på overgangsstønaden: nav.no/overgangsstonad-enslig

Advokat fri hjelp
Innlegg

En erfaren advokat som kan påpeke svakheter i NAV sin argumentasjon, både når det gjelder anvendelse av rettsregler og vektlegging faktiske opplysninger, kan da være avgjørende.

post@activadvokater.no

Har du krav på fri rettshjelp ved klage eller anke på vedtak om overgangsstønad?

Utgiftene til advokatbistand i klage- og ankesaker kan i visse tilfeller dekkes av ordningen med fri rettshjelp. Det er en forutsetning at du har inntekt og formue under visse grenser.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp

For tiden er inntektsgrensen brutto kr 350.000 for enslige og samlet brutto kr 540.000 for gifte/samboere. Formuesgrensen er på netto kr 150.000, men det kan ses bort fra formue som knytter seg til din bolig og oppsparte midler på BSU.

Fri sakførsel (anke)

Den som innvilges fri sakførsel av Trygderetten, skal også betale en egenandel dersom vedkommende har en bruttoinntekt på minst kr 100.000 per år, og egenandelen utgjør i disse tilfellene 25 prosent av utgiftene (maks 8 ganger salærsatsen ca kroner 9000).

Du finner ytterligere informasjon på statsforvalterens nettsider: statsforvalteren.no

Har du ikke rett på fri rettshjelp kan vi tilby fast forhåndspris.

100% uforpliktende Be om hjelp her

Activ Advokater

Postboks 49
5341 Straume
Vestland

  lukk

  Contact us

  Phone: 0047 55 55 71 40
  post@activadvokater.no