Reglene er kompliserte, og mange er ikke klar over at vedtaket beror på skjønn. Det er verdt å merke seg at yrkesskadedekningen gjelder ikke bare for arbeidstakere; andre grupper som for eksempel militærpersoner, elever og studenter er også inkludert i NAVs ordning for yrkesskade. Vi tilbyr bistand av kompetent advokat, som uansett har dine interesser for øye. Be om advokat bistand fra Activ Advokater – da får du hjelp av spesialist.

En yrkesskade refererer til en personskade, sykdom eller dødsfall som oppstår som følge av en arbeidsulykke. Arbeidsulykke defineres som en ytre, plutselig og uventet hendelse, eller en konkret belastning som avviker fra vanlige arbeidsoppgaver, begrenset til en arbeidsdag eller vakt, og ikke en del av definerte arbeidsoppgaver. Yrkessykdom kan godkjennes hvis årsaken er skadelig påvirkning fra arbeidet, og sykdommen er godkjent som yrkessykdom.

For å få en skade eller sykdom godkjent som en yrkesskade eller yrkessykdom, må hendelsen ha inntruffet mens du var dekket av yrkesskadedekningen. Dette innebærer at arbeidsulykken eller den skadelige påvirkningen må ha skjedd innenfor et spesifikt tidsrom og være knyttet til en bestemt plass og aktivitet. Skaden må også rapporteres innen ett år etter hendelsen, i samsvar med de gitte retningslinjene. En bekreftet yrkesskade eller yrkessykdom kan gi deg visse rettigheter og mer gunstige økonomiske støtteordninger fra NAV. Dersom yrkesskaden eller yrkessykdommen din fører til varige konsekvenser, har du også muligheten til å søke om menerstatning.

Her er noen av de viktigste støtteordningene hvor det er spesielle og mer gunstige regler i denne situasjonen:

 • Menerstatning
 • Sykepenger
 • Arbeidsavklaringspenger (arbeidsavklaringspenger)
 • Uføretrygd
 • Pengestøtte til etterlatte
 • Alderspensjon
 • Grunnstønad
 • Båretransport ved gravferd
Advokat fri hjelp
Innlegg

En erfaren advokat som kan påpeke svakheter i NAV sin argumentasjon, både når det gjelder anvendelse av rettsregler og vektlegging faktiske opplysninger, kan da være avgjørende.

post@activadvokater.no

Har du krav på fri rettshjelp ved klage eller anke på vedtak om yrkesskade?

Utgiftene til advokatbistand i klage- og ankesaker kan i visse tilfeller dekkes av ordningen med fri rettshjelp. Det er en forutsetning at du har inntekt og formue under visse grenser.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp

For tiden er inntektsgrensen brutto kr 350.000 for enslige og samlet brutto kr 540.000 for gifte/samboere. Formuesgrensen er på netto kr 150.000, men det kan ses bort fra formue som knytter seg til din bolig og oppsparte midler på BSU.

Fri sakførsel

Den som innvilges fri sakførsel av Trygderetten, skal også betale en egenandel dersom vedkommende har en bruttoinntekt på minst kr 100.000 per år, og egenandelen utgjør i disse tilfellene 25 prosent av utgiftene (maks 8 ganger salærsatsen ca kroner 9000).

Du finner ytterligere informasjon på statsforvalterens nettsider: statsforvalteren.no

Har du ikke rett på fri rettshjelp kan vi tilby fast forhåndspris.

100% uforpliktende Be om hjelp her

Activ Advokater

Postboks 49
5341 Straume
Vestland

  lukk

  Contact us

  Phone: 0047 55 55 71 40
  post@activadvokater.no